3M bruger cookies på denne side Man kan finde detaljerede oplysninger om cookies og brugen af dem i vores fortrolighedspolitik. Du kan brugerdefinere cookie-relaterede indstillinger når som helst ved at klikke på Cookie-præferencer i bunden af denne side.

Hvis du klikker på "Acceptér og fortsæt", så bekræfter du, at du accepterer brugen af cookies på din computer

Acceptér og fortsæt

Hop til side navigation Skip hovednavigation Hop til primær navigation All 3M.com Site Map

Miljøvenlighed


Bæredygtig udvikling

3M Folie går ind for principperne for bæredygtig udvikling. Og det bygger vi på over 70 års praktisk erfaring med økonomisk, samfundsmæssig og miljømæssig ansvarlighed. Vores vision er ganske enkel: Vi ønsker at opfylde det moderne samfunds behov, men vi ønsker at gøre det med respekt for kommende generationers behov.

Miljøvenlighedstiltag
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)

En udførlig gennemgang af de resultater, der er kommet ud af, at 3M som helhed efterlever principperne for bæredygtig udvikling, fremgår af vores 3M Sustainability Report (miljøvenlighedsrapport). Et sammendrag fremgår af 3M.com/sustainability.

Miljømæssige milepæle

3M har opstillet miljømål siden 1990. Disse mål har bidraget til en mærkbar reduktion af 3M's miljøpåvirkning. I 2010 opstillede 3M sit første sæt mål for bæredygtighed. De ny miljøvenlighedsmål frem til 2015 begrænser sig ikke til miljøet men inddrager samfundsansvarlighed og økonomiske målsætninger.

Hos 3M Folie er vi ligesom resten af koncernen fast besluttede på at mindske vores miljøpåvirkning. Fra 2005 til 2011 har vores fabrik i Nevada, Missouri forbedret sin energiudnyttelse med over 15 % i færdigvareproduktionen og nedbragt sit udslip af flygtige organiske forbindelser (VOC-emission) med mere end 10 % per fremstillet færdigvareenhed. Siden 2005 har 3M Nevada mere end fordoblet mængden af materialer, der genbruges eller genanvendes eksternt, så over 35 % af alt affald fra produktionen i 2011 bliver sendt til genbrug eller genanvendelse frem for at blive afbrændt eller tilført et deponi. Vores fabrik i Hilden, Tyskland sender intet til deponier og har forbedret sin energiøkonomi med over 10 % siden 2010 (baseret på årligt produceret kvantum).

Dertil kommer, at 3M Dekors produktionsanlæg er ISO 14001-certificerede.

3M Nevada (United States): ISO 14001:2004 miljøledelsessystem
3M Hilden (Tyskland): ISO 14001:2004 miljøledelsessystem

Forureningsbekæmpelsesprogrammer

3M indførte forureningsbekæmpelsesprogrammer i 1975 under navnet Pollution Prevention Pays, forkortet 3P. 3P forebygger forurening ved kilden både med hensyn til produkter og produktion. Til dato har 3P medført en mindskelse af forureningen med over én million ton og samtidig sparet knap 1,4 milliarder USD. På vores amerikanske fabrik har 3M Dekor en række aktive 3P-programmer. Programmerne sigter mod nedbringelse af gasformigt udslip og fast affald samt forøgelse af genanvendelse og energiudnyttelse. I 2012 bidrog 3P-programmerne på 3M Nevada til fremstilling af 700 t mindre fast affald og mere end 4.000 t mindre drivhusgas.

Genanvendelsestiltag
CO2-aftrykstiltag

Sustainable Green Printing Partnership (SGP)

3M Folie blev medlem af Sustainable Green Printing Partnership (SGP) i 2012. SGP er en ideel forening, der udsteder miljøvenlighedscertifikater inden for grafisk industri. Bob Doughty, der er chef for 3M Commercial Graphics, udtrykker det således: "Investeringen passer som fod i hose til vores langvarige engagement i miljøvenlighed og vores tradition for at forsyne erhvervslivet med de bedste og mest frontteknologiske grafiske produkter i storformat. SGP udgør en ramme for bæredygtige innovationer til erhvervslivet til gavn for 3M og vores kunder."

SGP's internetsted

EcoPrint 2012

3M Dekor var t Teknologisk sponsor for EcoPrint 2012, verdens første messe rettet 100 % mod den bæredygtige grafiske industri. Messen, der blev afholdt i Berlin i september 2012, havde hovedvægten på eksisterende løsninger til bæredygtig medieproduktion, hvilket er af stor relevans for mærkevareproducenter, bureauer og leverandører af printløsninger. På messen holdt repræsentanter for 3M foredrag om miljøvenlighed i den grafiske industri og produktudvikling.


EcoPrints internetsted

Miljø- og arbejdsmiljødeklarationer

Bæredygtigt miljø

3M har miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemer (EHS-systemer) i samtlige lokationer, forretningsenheder og datterselskaber verden over. Systemet blev indført for at identificere EHS-problemer af relevans for 3M's lokationer og forretningsenheder samt udforme, implementere og følge op på handleplaner for prioriterede problemer gennem regelmæssige auditter. Det centrale i et miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem er at bringe EHS-problemer op på forretningsenheds- og datterselskabsniveau, hvor det er muligt at træffe fremadrettede foranstaltninger.


Opfølgning på miljøhandleplaner

Som led i miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet benyttet vi såkaldte EHS-scorekort til at følge vores fremskridt. Det gøres på lokations-, forretningsenheds-, datterselskabs- og koncernniveau. Et EHS-scorekort indeholder målbare parametre for miljøvenlighed i vores aktiviteter. Nogle af de kritiske parametre har vi opstillet målsætninger for, så vi tvinger os selv til at blive bedre.

Efterlevelse af myndighedskrav