3M bruger cookies på denne side Man kan finde detaljerede oplysninger om cookies og brugen af dem i vores fortrolighedspolitik. Du kan brugerdefinere cookie-relaterede indstillinger når som helst ved at klikke på Cookie-præferencer i bunden af denne side.

Hvis du klikker på "Acceptér og fortsæt", så bekræfter du, at du accepterer brugen af cookies på din computer

Acceptér og fortsæt

Hop til side navigation Skip hovednavigation Hop til primær navigation All 3M.com Site Map

Valg af åndedrætsværn

Find din maske og beregn en ca. levetid og brug filterguiden fra vores engelske hjemmeside

Dette program er en hjælp til at vælge type af åndedrætsværn og til overslagsberegninger af 3M-filtres levetid overfor mange forskellige gasser og dampe. Programmet er den udgave, der anvendes i UK og er derfor baseret på gældende engelske regler. For at kunne bruge programmet og samtidigt sikre at gældende danske regler overholdes er det vigtigt at læse og forstå efterfølgende:

Der er på visse punkter nogle forskelle mellem engelske regler og gældende danske regler for valg af åndedrætsværn. Da danske regler er gældende for arbejde i Danmark, skal man derfor altid også kende Arbejdstilsynets vejledning om åndedrætsværn og også vide, at der for en del arbejdsprocesser gælder helt særlige krav i Danmark for, hvilke typer af åndedrætsværn, f.eks. filtrerende og luftforsynet, der må anvendes. Vigtige eksempler på særregler er for svejsning, for arbejde med kodenummererede produkter, for asbestarbejde og for epoxy-/isocyanatarbejde.

Dele af nærværende program er baseret på engelske tal for forventede beskyttelsesfaktorer på arbejdspladsen (APF-værdier), men størrelsen af disse medfører, at programmets anbefalinger vil ”ligge til den sikre side” i forhold til danske tal (NBF-værdier) nominelle beskyttelsesfaktorer i den udstrækning sådanne findes.

Overslagsberegningerne af gas-/dampfiltres levetid er baseret på de engelske grænseværdier, hvor der kan være enkelte forskelle fra danske værdier. Søger man den danske grænseværdi for et stof, der findes på den engelske liste, kan man med fordel anvende det såkaldte CAS-nr. i den engelske liste for at finde frem til, hvad stoffet hedder i den danske grænseværdiliste.

Overslagsberegninger af gas-/dampfiltres levetid er altid baseret på konstante brugsforhold dvs. konstant gas-/dampkoncentration, luftforbrug pr. minut, fugtighedsgrad og temperatur. I praksis er disse ikke konstante under hele filterets brug. Derfor kan resultater af overslagsberegninger kun benyttes til at få en ide om størrelsesordenen af levetiden, dvs. om den er kortere (minutter til halve timer) eller længere (flere timer).

Programmet er kun gyldigt for filtre fabrikeret af 3M.

Brugere af åndedrætsværn skal instrueres/trænes i nødvendigt omfang og skal have læst og forstået brugsanvisningen for udstyret, herunder anbefalinger vedr. filterskift.

Arbejdstilsynets vejledninger om åndedrætsværn, danske grænseværdier, særregler for bestemte typer arbejde samt arbejdsmiljølovgivningen i øvrigt kan ses på www.at.dk under ”Regler” hvorfra de kan udprintes. Det er vigtigt altid at være opdateret på disse.

Kontakt om nødvendigt 3M Sikkerhed, teknisk service: 43480100.


Brug 3M Englands hjemmeside og find din 3M maske med filtre ved at indtaste koncentrationerne af det stof du skal beskytte dig imod. Databasen indeholder 700 forskellige kemikalier og du kan beregne en ca. levetid på filtrene. Vær opmærksom på, at programmet er baseret på reglerne i England. Der kan være forskel på engelske og danske forhold.

Jeg har forstået og accepteret ovenfor givne advarsler og vil gerne benytte 3M Select and Service Life Software, som ligger på 3M UK´s hjemmeside
(I understand and accept the above warnings.)

3M UK - Select and Service Life Software

Download guide for åndedrætsværns udvælgelseskriterier for en række kemikalier

Respirator Filter Selection Guide [PDF 1 MB]

 

Ønsker du at modtage vores nyhedsbrev?

Tilmeld dig her

Sortimentsoversigt